Mirosława Klimiuk – Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

- Regulamin -

1. Rodzaje wizyt lekarskich

wizyta kontrolna

 • dotyczy pacjentów znajdujących się pod stałą opieką lekarską, w stabilnym stanie psychicznym

 
wizyta terapeutyczno/diagnostyczna

 • kolejne wizyty w trakcie diagnozy pacjenta
 • wizyty kontrolne podczas, których pacjent oczekuje wypisania stosownych zaświadczeń lekarskich, wówczas zaświadczenia są w cenie wizyty
 • kolejne wizyty gdy następuje pogorszenie stanu pacjenta lub pacjent i jego opiekunowie potrzebują dodatkowej psychoedukacji lub wsparcia terapeutycznego
 • wizyty po dłuższej nieobecności u lekarza (powyżej 6 m-cy)

 
wizyta diagnostyczna pierwszorazowa

 • na pierwszą wizytę w sprawie dziecka do 14 roku życia zapraszam samych rodziców/opiekunów
 • w przypadku wizyty w sprawie dziecka powyżej 14 roku życia możliwe jest przybycie zarówno tylko opiekunów jak i opiekunów z dzieckiem
 • proszę o zabranie ze sobą dotychczasowej dokumentacji medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, wszelkich orzeczeń i opinii na temat funkcjonowania dziecka

 

Na umówione wizyty zapraszam 15 minut przed planowanym czasem. W przypadku spóźnienia na wizytę, czas wizyty zostanie skrócony o czas spóźnienia.

 

2. Płatności

 • o wysokości opłaty za wizytę pacjent jest informowany przy zapisie
 • płatność należy uregulować przed wizytą
 • płatności tylko w formie bezgotówkowej: przelew, blik, karta płatnicza
 • w przypadku nieodwołania umówionej wizyty wcześniej niż przed upływem 24 godzin przed spotkaniem, proszę o wpłacenie 50% kwoty cennikowej tytułem wynagrodzenia za czas poświęcony oczekiwaniu na pacjenta
 • w przypadku wizyt pierwszorazowych, w aktualnym gabinecie, obowiązuje przedpłata przelewem na konto (opis w pkt.3)
 • nie uregulowanie zaległej płatności, w tym płatności za nieodwołaną wizytę, skutkuje brakiem możliwości zarezerwowania kolejnego terminu
 • w razie płatności dokonanej przelewem, proszę o przesłanie potwierdzenia na adres e-mail: kontakt@gabinetklimiuk.pl
 • cennik dotyczy wizyt stacjonarnych i telemedycznych
 • cennik może ulec zmianie

 

3. Płatności – wizyta pierwszorazowa

 • obowiązuje płatność w postaci przedpłaty przelewem na konto
  Nr konta: 33 1160 2202 0000 0005 3333 2594
 • płatność musi być dokonana powyżej 48 godzin przed wizytą, brak opłaty jest równoznaczne z anulowaniem wizyty
 • wpłata jest traktowana jako potwierdzenie terminu wizyty
 • jeśli danego dnia jest umówiona wizyta pierwszorazowa diagnostyczna oraz wizyta dziecka obowiązuje przedpłata za obie wizyty
 • termin wizyty może być odwołany lub zmieniony powyżej 48 godzin przed wyznaczonym spotkaniem, po tym terminie płatność nie podlega zwrotowi
 • potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres e-mail: kontakt@gabinetklimiuk.pl
 • w przypadku, gdy wizyta odbywa się po dniach wolnych od pracy (weekendy, święta), przedpłata musi być dokonana najpóźniej do godziny 12:00 dnia poprzedzającego dni wolne od pracy

 

4. Odwołanie/zmiana terminu wizyty

 • odwołanie lub zmiana terminu wizyty jest możliwa nieodpłatnie powyżej 24 godzin przed spotkaniem, proszę o kontakt z gabinetem telefonicznie lub poprzez sms na numer: 723 525 094
 • odwołanie po czasie lub nie odwołanie skutkuje opłatą 50% kwoty cennikowej za daną usługę
 • w przypadku nie odwołania wizyty pierwszorazowej pacjent ponosi 100% kosztów wizyty

 

5. Wystawianie recept i zaświadczeń do komisji orzekających poza wizytą

Zgodnie z obowiązującym prawem leki psychotropowe, skierowania do szpitala psychiatrycznego, zaświadczenia lekarskie do wszelkich komisji orzekających w tym do poradni psychologiczno-pedagogicznej i do komisji orzekania o niepełnosprawności, muszą być wypisywane po uprzednim osobistym zbadaniu pacjenta.

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.) oraz art. 11 Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego

W związku z powyższym, zaświadczenia do komisji lekarskich będą wystawiane jedynie na wizytach lekarskich. Recepty poza wizytą będą wystawiane w sytuacjach wyjątkowych dla stałych pacjentów, gdy od ostatniej wizyty nie minęło więcej niż 4 m-ce i gdy brak jest możliwości zapisania się na szybszą wizytę lekarską.

 

6. Zaświadczenia i opinie lekarskie

 • zaświadczenia wystawione na wizycie są nieodpłatne
 • opinia lekarska jest wystawiana poza wizytą
 • czas na przygotowanie zaświadczeń i opinii poza wizytą to 14 dni
 • w przypadkach pilnych, gdy konieczność sporządzenia dokumentu ma być poniżej 14 dni, do kosztu opinii/zaświadczeń doliczane jest 100% wartości
 • płatność za zaświadczenia i opinie należy uiścić z góry

 

7. Dokumentacja medyczna z wizyty u specjalisty

 • pacjent może uzyskać dokumentację od lekarza psychiatry
 • dokumentacja wydawana jest na pisemny wniosek pacjenta lub w przypadku pacjenta niepełnoletniego, rodziców pacjenta
 • dokumentacja wydawana jest w przeciągu 14 dni od złożenia wniosku

 

8. Przetwarzanie danych osobowych w gabinecie lekarskim

- Klauzula informacyjna -

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczna Praktyka Lekarska Mirosława Klimiuk, ul. Puławska 11/69, 02-515 Warszawa, NIP: 5422884047

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@gabinetklimiuk.pl

3. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) zawarcia i realizacja umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO
b) wystawienia faktury lub rachunku, prowadzenia sprawozdawczości finansowej – na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO,
c) zabezpieczenia roszczeń i ochrony praw administratora danych, związanych z wykonaniem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
d) prowadzenia marketingu własnych usług i produktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub lit. f RODO

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, banki i instytucje finansowe operatorzy pocztowi, instytucje udzielające dofinansowania na cel wykonania umowy zawartej z Administratorem, podmioty biorące udział w wykonaniu umowy – dostawcy i podwykonawcy Administratora.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy. Dane przetwarzane w celach marketingowych przetwarzane nie są dłużej niż do chwili cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu albo żądania zaprzestania przetwarzania danych w/w celu.

6. W przypadkach i na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu:

a. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
b. prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
d. prawo do przenoszenia danych,
e. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody),
f. prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego,
g. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych.

7. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu przez Administratora.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować tym, że zawarcie lub wykonanie umowy będzie niemożliwe.